Informácie

Štatút kampane

Štatút kampane Na bicykli do obchodu 2017Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá kampane „Na bicykli do obchodu 2017“ (ďalej len „Kampaň“) a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Kampaň (ďalej len „Štatút“).I. Organizátor Kampane


Organizátor Kampane: oz Mám rád cyklistiku (mrc)
Adresa sídla: Mlynárska 37/27, 926 01 Sereď
Krajina: Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 403 227
(ďalej len „Organizátor“)II. Základné podmienky


1. Predmet Kampane
Základnou myšlienkou Kampane je motivovať ľudí k využívaniu bicykla ako dopravného prostriedka so zameraním na využitie pri nakupovaní. Zároveň kampaň podporuje rozvoj cyklistickej dopravy a jej úlohou je vplývať na predajcov ale aj kompetentné úrady, aby aktívne prispievali k rozvoju cyklistickej dopravy.

2. Cieľ Kampane
2.1. Súťažnou formou motivovať zákazníkov aby na svoje nákupy využili ako dopravný prostriedok bicykel
2.2. Apelovať na predajcov a obchodníkov, aby vytvorili vhodné podmienky pre zákazníkov na bicykli

3. Priebeh Kampane
3.1. Súťaž sa skladá z 2 častí.
3.2. Prvú časť tvorí fotografická súťaž, určená pre všetkých - potencionálnych zákazníkov
3.3. Druhú časť tvorí súťaž určená pre registrovaných zákazníkov a obchodníkov

4. Fotografická súťaž
4.1. Fotografická súťaž bude prebiehať v termíne od 1. do 30. septembra 2017
4.2. K účasti v súťaži nie je potrebná registrácia na portáli www.nbdo.sk.
4.3. Súťaž spočíva v odoslaní fotografie s tematikou nakupovania na bicykli, pričom každý súťažiaci má v súťaži jeden hlas, bez ohľadu na množstvo zaslaných fotografií
4.4. Súťažná fotografia musí obsahovať bicykel, alebo jeho časť a musí byť tematicky spojená s nakupovaním na bicykli, tj. na bicykli by mal byť napríklad košík na nákup, zavesená taška, batoh na chrbte alebo samotný nákup, bicykel bude odfotený pri obchode a pod.
4.5. Pri posielaní fotografie cez Facebook, Twitter či Instagram je potrebné uviesť pri fotke hashtag #NBDO2017. Všetky fotografie s týmto hashtagom budú následne zaradené do súťaže.
4.6. Fotografie sa do súťaže môžu zasielať nasledujúcimi spôsobmi:
  • prostredníctvom mailovej adresy info@nabicyklidoobchodu.sk
  • prostredníctvom Facebooku, Twittera a Instagramu s použitím hashtagu #NBDO2017
  • prostredníctvom online formulára po prihlásení do profilu na webe www.nabicyklidoobchodu.sk (len pre registrovaných)
4.7. Zo všetkých prijatých fotografií, ktoré splnili základné podmienky, vyžrebujeme po skončení kampane a ich spracovaní najneskôr do 15. októbra troch náhodných výhercov. Mená výhercov zverejníme na webovej stránke kampane www.nbdo.sk a zároveň aj v ostatných médiách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom a ceny im budú zaslané poštou alebo inou formou. V prípade, že sa nám ani po 48. hodinách nepodarí spojiť s výhercom, vyžrebujeme ďalšieho v poradí, ktorý získa výhru.

5. Súťaž pre registrovaných zákazníkov
5.1. Podmienkou účasti v súťažiach pre zákazníkov je registrácia na portáli www.nbdo.sk a splnenie základných podmienok pre účasť
5.2. Každý zákazník obdrží po úspešnej registrácii potvrdzovací mail s prihlasovacími údajmi
5.3. Hlavnou formou súťaže je realizovať nákupy na bicykli počas trvania kampane a následne ich zaznamenávať prostredníctvom prihlásenia do profilu zákazníka na portáli www.nbdo.sk.
5.4. Vyplnením registračného formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá kampane a jednotlivé nákupy bude nahlasovať čestne a na základe skutočnosti.
5.5. Zákazník zadáva dátum nákupu a miesto kde nakúpil. Miesto, teda predajcu buď vyberie zo zoznamu registrovaných predajcov alebo ho uvedie v ďalšom riadku ako "názov predajcu" a "mesto". Nákup môže pridať najneskôr tri dni po jeho realizácii, po tomto termíne už nebude možné nákup pridať. V priebehu jedného dňa je možné zaznamenať iba jeden nákup u toho istého predajcu. Duplikované nákupy nebudú systémom akceptované. Pridaný nákup je možné po dobu jednej hodiny od pridania kvôli oprave zo systému vymazať.
5.6. Pri nákupe u registrovaného predajcu má zákazník nárok na výhodu, ktorú má predajca uvedenú. Predajcov a ich výhody pre zákazníkov na bicykli je možné nájsť na mape predajcov alebo v zozname predajcov s možnosťou filtrovania podľa kategórie alebo lokality.
5.7. Predmetom súťaže sú viaceré kategórie na národnej úrovni, v ktorých sa bude odmeňovať. Sú to: najvyšší celkový počet všetkých nákupov, najvyšší počet nákupov u registrovaných predajcov a náhodný výber spomedzi registrovaných zákazníkov (do tejto kategórie budú zaradení zákazníci, ktorí zaznamenajú minimálne jeden nákup počas celej doby trvania kampane). Všetky súťaže budú odmeňnované v súlade s rozpisom cien.

6. Súťaž pre registrovaných predajcov a obchodníkov
6.1. Podmienkou účasti v súťažiach pre predajcov je registrácia na portáli www.nbdo.sk a splnenie základných podmienok pre účasť
6.2. Každý predajca obdrží po úspešnej registrácii potvrdzovací mail s prihlasovacími údajmi
6.3. Predajca určí pri registrácii osobu, ktorá bude kontaktnou osobou počas celej kampane
6.4. Predajca pri registrácii vyplní základné informácie o svojej predajni - prevádzke, vyberie si kategórie do ktorej zapadá a uvedie formu zľavy, ktorú bude zákazníkom počas kampane poskytovať. Predajca si môže vzhľadom k dĺžke kampane zvoliť aj konkrétny termín poskytovania zľavy, napr. počas Európskeho týždňa mobility alebo tri dni v týždni a pod. Forma zľavy je individuálna, najčastejšie sa využívajú zľavy z nákupu v %, alebo tovar k nákupu bezplatne, či poukážky na ďalší nákup a iné výhody. Kreativite sa medze nekladú.
6.5. Predajca má možnosť nahrať do systému fotografiu svojej predajne. Táto fotografia slúži na lepšiu identifikáciu pre zákazníkov a zobrazuje sa vo všeobecnom profile predajcu, ktorý je prístupný po kliknutí na názov predajcu.
6.6. Predajca má zároveň pri registrácii možnosť označiť tri políčka. Prvým políčkom označí svoj záujem zúčastniť sa súťaže o stojan na bicykle. Označením tohoto políčka súhlasí s tým, že v prípade výhry v súťaži využije príležitosť na osadenie nového stojana na bicykle pri svojej predajni. Táto skutočnosť obnáša aj výber vhodného umiestnenia stojanu, jeho montáž (povrchová) a súčinnosť s vlastníkom daného pozemku. Druhým políčkom označí záujem obdržať poštou nálepku kampane, ktorú si následne nalepí na dvere (okno) predajne a zároveň obdrží aj plagát kampane, ktorý môže takisto umiestniť na viditeľné miesto. Tretím políčkom vyjadrí predajca presvedčenie, že sa bude v budúcnosti venovať skupine zákazníkov na bicykli, a to buď opätovným zapojením sa do kampane NBDO, budovaním infraštruktúry pre cyklistov alebo svojim pozitívnym prístupom k tejto špecifickej skupine zákazníkov.
6.7. Úlohou predajcu je následne informovať svojich zákazníkov o možnosti zapojiť sa do kampane a prilákať do svojej predajne čo najviac zákazníkov na bicykli. Pomôcť k tomu mu má aj samotná kampaň a výhody ktoré vie zákazníkom na bicykli poskytnúť.
6.8. Predmetom súťaže sú viaceré kategórie na národnej úrovni, v ktorých sa bude odmeňovať. Sú to: najvyšší počet zaregistrovaných nákupov u predajcu a náhodný výber spomedzi registrovaných predajcov.


III. Termín konania Kampane


Súťaž sa bude konať v nasledovných termínoch:
- Hlavná kampaň "Na bicykli do obchodu 2017" v termíne od 1.9. - 30.9.2017 / nákup za toto obdobie bude možné spätne pridať do 3.10.2017 vrátane
- Súťaž "Na bicykli do obchodu s Kauflandom" v termíne od 7.9. - 4.10.2017
- Fotografická súťaž "Na bicykli do obchodu 2017" v termíne od 1.9. - 30.9.2017

Registrácia do kampane bude spustená 1. augusta 2017. Samotná evidencia nákupov ako aj kampaň začínajú až 1. septembra.

Vyhodnotenie kampane ako aj fotografickej súťaže prebehne po spracovaní údajov najneskôr do 15.10.2017.


IV. Podmienky účasti v Kampani


1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky
2. Súťaž pre registrovaných účastníkov je určená pre osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov ku dňu registrácie
3. Do kampane je možné zapojiť sa počas celého obdobia jej trvania. Čím neskôr sa však zákazník alebo predjca zaregistruje, o to menšiu šancu má v súťažiach v počte nákupov alebo zákazníkov.V. Všeobecné ustanovenia


1. Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
2. Vyhlasovateľ Kampane si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
4. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
5. Podrobné pravidlá Kampane sú účastníkom k dispozícii na www.nabicyklidoobchodu.sk.
6. Kontakty na súťažiacich (e-mail, telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre potreby organizátora kampane


V Bratislave dňa 25.07.2017